Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
place-kick


verb
1. kick (a ball) from a stationary position, in football
Derivationally related forms:
place-kicker, place-kicking
Hypernyms:
kick
Verb Frames:
- Somebody ----s something
2. score (a goal) by making a place kick
Derivationally related forms:
place-kicking
Topics:
football, football game
Hypernyms:
kick
Verb Frames:
- Somebody ----s something

Related search result for "place-kick"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.