Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
relyric


verb
write new lyrics for (a song) (Freq. 1)
Topics:
poetry, poesy, verse
Hypernyms:
lyric
Verb Frames:
- Somebody ----s something


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.