Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
shuffler


noun
1. the card player who shuffles the cards
Derivationally related forms:
shuffle
Hypernyms:
card player
2. someone who walks without raising the feet
Derivationally related forms:
shuffle
Hypernyms:
pedestrian, walker, footer


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.