Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
squawbush


noun
deciduous shrub of California with unpleasantly scented usually trifoliate leaves and edible fruit
Syn:
squaw-bush, skunkbush, Rhus trilobata
Hypernyms:
sumac, sumach, shumac


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.