Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
stabling


noun
accommodation for animals (especially for horses)
Derivationally related forms:
stable
Hypernyms:
accommodation

Related search result for "stabling"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.