Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
telegraph wire


noun
the wire that carries telegraph and telephone signals
Syn:
telephone wire, telephone line, telegraph line
Hypernyms:
wire, conducting wire
Hyponyms:
telephone cord, phone cord


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.