Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
third class


noun
1. mail consisting of printed matter qualifying for reduced postal rates
Syn:
third-class mail
Hypernyms:
mail
Hyponyms:
junk mail
2. inexpensive accommodations on a ship or train
Syn:
tourist class
Hypernyms:
accommodation


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.