Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
ump


noun
an official at a baseball game
Syn:
umpire
Derivationally related forms:
umpire (for: umpire)
Hypernyms:
official


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.