Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
vendition


noun
the act of selling goods for a living
Syn:
vending, peddling, hawking
Derivationally related forms:
vend, hawk (for: hawking), peddle (for: peddling), vend (for: vending)
Hypernyms:
selling, merchandising, marketing


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.