Recent Searchs...
孤苦伶仃 dispersing phase workbench boris fyodorovich godunov guadalcanal arched hancock canted long iron dispersion medium shaft odalisque dispread bạch đầu quân soluble glass reassurance euphausia pacifica displaced fracture carolina chickadee born displacement singan disregarding 播越 displacement unit chen lấn display adapter heavy swell epistemic philippus aureolus paracelsus videotape potential bum about tribonema 事业 latency phase saucy display adaptor chủ quán hippocrepis needs display board pipe 锡兰肉桂 褒貶 governess yến sào sensitisation male genitals vivisector resold
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.