Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
anterograde


adjective
of amnesia;
affecting time immediately following trauma
Ant:
retrograde
Attrubites:
temporal relation


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.