Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
cyclone cellar


noun
an underground shelter where you can go until a storm passes
Syn:
storm cellar, tornado cellar
Hypernyms:
shelter


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.