Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
filial duty


noun
duty of a child to its parents
Hypernyms:
duty, responsibility, obligation
Hyponyms:
obedience, respect


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.