Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
foolishly


fool·ish·ly BrE [ˈfuːlɪʃli] ; NAmE [ˈfuːlɪʃli] adverb
We foolishly thought that everyone would speak English.
Foolishly, I allowed myself to be persuaded to enter the contest.
Main entry:foolishderived


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.