Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Hagiographa


noun
the third of three divisions of the Hebrew Scriptures
Syn:
Ketubim, Writings
Instance Hypernyms:
sacred text, sacred writing, religious writing, religious text
Part Holonyms:
Tanakh, Tanach, Hebrew Scripture
Part Meronyms:
Ruth, Book of Ruth, I Chronicles, 1 Chronicles, II Chronicles,
2 Chronicles, Ezra, Book of Ezra, Nehemiah, Book of Nehemiah, Esther,
Book of Esther, Job, Book of Job, Psalms, Book of Psalms, Proverbs,
Book of Proverbs, Ecclesiastes, Book of Ecclesiastes, Song of Songs, Song of Solomon, Canticle of Canticles,
Canticles, Lamentations, Book of Lamentations, Daniel, Book of Daniel, Book of the Prophet Daniel


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.