Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
lorica


noun
a hard protective sheath (as secreted by certain protoctists, for example)
Hypernyms:
sheath, case


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.