Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
non-essential


/'nɔni'senʃəl/

tính từ
không bản chất
không trọng yếu, không cần thiết

danh từ
chuyện không đâu, việc không cần thiết
người tầm thường, người không ra gì, người không ai cần đến; vật không cần thiết

Related search result for "non-essential"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.