Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
precondition
danh từ
điều kiện quyết định trước hết; điều kiện tiên quyết (như) prerequisiteprecondition
[,pri:kən'di∫n]
danh từ
điều kiện quyết định trước hết; điều kiện tiên quyết (như) prerequisiteGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.