Chuyển bộ gõ


Từ điển Máy Tính - Foldoc Dictionary
rfc 1156RFC 1156

(standard)   The RFC which established the MIB I Management Information Base standard.

Full text.

Last updated: 1994-11-14
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.