Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
skittle-alley
skittle-alley
['skitl'æli]
Cách viết khác:
skittle-ground
['skitl'graund]
danh từ
sân chơi ky


/'skitl,æli/ (skittle-ground) /'skitlgraund/
ground) /'skitlgraund/

danh từ
sân chơi ky

Related search result for "skittle-alley"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.