Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
steel grey


noun
slightly purplish or bluish dark grey
Syn:
iron blue, steel gray, Davy's grey, Davy's gray
Hypernyms:
gray, grayness, grey, greyness


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.