Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
lớn lên


grandir; se développer
Con trẻ đã lớn lên
les enfants ont grandi
Cây đã lớn lên
la plante s'est développéeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.