Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
lady-of-the-night


noun
West Indian shrub with fragrant showy yellowish-white flowers
Syn:
Brunfelsia americana
Hypernyms:
shrub, bush
Member Holonyms:
Brunfelsia, genus Brunfelsia


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.