Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
lemanderin


noun
hybrid between mandarin orange and lemon having very acid fruit with orange peel
Syn:
rangpur, rangpur lime, Citrus limonia
Hypernyms:
citrus, citrus tree
Member Holonyms:
genus Citrus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.