Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
longueur
longueur
[lɔ:η'gə:]
danh từ
đoạn kéo dài (trong một tác phẩm...)


/lɔ:ɳ'gə:/

danh từ
đoạn kéo dài (trong một tác phẩm...)

Related search result for "longueur"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.