Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mục nát


[mục nát]
Rotten, decayed.
Corrupt.
Chế độ bù nhìn mục nát
A corrupt puppet regime.
rot through; decomposed; decayed, rotten
demoralized, corrupted; decadentRotten, decayed
Corrupt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.