Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
micron
micron
['maikrɔn]
Cách viết khác:
mikron
['maikrɔn]
danh từ, số nhiều là micra
Micrômet


/'maikrɔn/

danh từ
Micrômet

Related search result for "micron"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.