Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
microsporangium


noun
a plant structure that produces microspores
Hypernyms:
sporangium, spore case, spore sac


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.