Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
moon on


verb
be idle in a listless or dreamy way (Freq. 1)
Syn:
moon, moon around
Hypernyms:
idle, laze, slug, stagnate
Verb Frames:
- Somebody ----s


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.