Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
mountain gorilla


noun
gorilla of Kivu highlands
Syn:
Gorilla gorilla beringei
Hypernyms:
gorilla, Gorilla gorilla
Member Holonyms:
genus Gorilla


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.