Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
musk kangaroo


noun
small kangaroo of northeastern Australia
Syn:
Hypsiprymnodon moschatus
Hypernyms:
kangaroo
Member Holonyms:
Hypsiprymnodon, genus Hypsiprymnodon


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.