Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mythologist
mythologist
[mi'θɔlədʒist]
Cách viết khác:
mythologer
[mi'θɔlədʒə]
danh từ
nhà nghiên cứu thần thoại, nhà thần thoại học


/mi'θɔlədʤist/ (mythologer) /mi'θɔlədʤə/

danh từ
nhà nghiên cứu thần thoại, nhà thần thoại học


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.