Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mythopoetry
mythopoetry
[,miθə'pouitri]
danh từ
nghệ thuật viết chuyện thần thoại bằng thơ


/,miθə'pouitri/

danh từ
nghệ thuật viết chuyện thần thoại bằng thơ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.