Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ontologist
ontologist
[ɔn'tɔlədʒist]
danh từ
(triết học) nhà bản thể học


/ɔn'tɔlədʤist/

danh từ
(triết học) nhà bản thể học

Related search result for "ontologist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.