Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overriding
tính từ
quan trọng hơn bất cứ nhận định nào khácoverriding
[,ouvə'raidiη]
tính từ
quan trọng hơn bất cứ nhận định nào khác
this problem is of overriding importance
vấn đề này thì quan trọng hơn cả


▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.