Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
oxygenous
oxygenous
[ɔk'sidʒinəs]
tính từ
(hoá học) (thuộc) oxy


/ɔk'sidʤinəs/

tính từ
(hoá học) (thuộc) oxy

Related search result for "oxygenous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.