Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
personal pronoun


noun
a pronoun expressing a distinction of person (Freq. 2)
Hypernyms:
pronoun
Hyponyms:
reflexive pronoun, reflexive


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.