phrasal verb
p\phrasal+verb
['freizl,və:b]
danh từ
 động ngữ gồm một động từ với một phó từ hay giới từ mang tính thành ngữPlugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Từ điển emoticons | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2011 VNDIC.net, all rights reserved.
http://vndic.net | http://vdict.co