Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
place kick


noun
(sports) a kick in which the ball is placed on the ground before kicking
Syn:
place-kicking
Derivationally related forms:
place-kick (for: place-kicking)
Topics:
soccer, association football, football, football game
Hypernyms:
kick, boot, kicking
Hyponyms:
free kick, kickoff


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.