Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
politicise
politicise
[pə'litisaiz]
Cách viết khác:
politicize
[pə'litisaiz]
nội động từ
làm chính trị; tham gia chính trị
nói chuyện chính trị
ngoại động từ
chính trị hoá, làm cho có tính cách chính trị


/pə'litisaiz/ (politicize) /pə'litisaiz/

nội động từ
làm chính trị; tham gia chính trị
nói chuyện chính trị

ngoại động từ
chính trị hoá, làm cho có tính chất chính trị

Related search result for "politicise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.