Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pragmatise
pragmatise
['prægmətaiz]
Cách viết khác:
pragmatize
['prægmətaiz]
như pragmatize


/'prægmətaiz/ (pragmatise) /'prægmətaiz/

ngoại động từ
biểu hiệu như thực; hợp lý hoá (một câu chuyện hoang đường)

Related search result for "pragmatise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.