Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
press-button warfare
press-button+warfare
['pres,bʌnt'wɔ:feə]
danh từ
chiến tranh bấm nút (tên lửa...)


/'pres,bʌnt'wɔ:feə/

danh từ
chiến tranh bấm nút (tên lửa...)

Related search result for "press-button warfare"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.