Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ràn


[ràn]
stable; enclosure; pen; sheep-fold
Ràn gà
Hencoop; henhouse(địa phương) Stable


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.