Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
radioactivity

radioactivity
[,reidiouæk'tivəti]
danh từ
năng lực phóng xạ; tính phóng xạ


/'reidiouæk'tiviti/

danh từ
năng lực phóng xạ; tính phóng xạ

Related search result for "radioactivity"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.