Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Rana catesbeiana


noun
largest North American frog;
highly aquatic with a deep-pitched voice
Syn:
bullfrog
Hypernyms:
true frog, ranid
Member Holonyms:
Rana, genus Rana


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.