Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
red ash


noun
smallish American tree with velvety branchlets and lower leaf surfaces
Syn:
downy ash, Fraxinus pennsylvanica
Hypernyms:
ash, ash tree
Hyponyms:
green ash, Fraxinus pennsylvanica subintegerrima


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.