Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
refracting telescope


noun
optical telescope that has a large convex lens that produces an image that is viewed through the eyepiece
Hypernyms:
optical telescope
Hyponyms:
field glass, glass, spyglass, Galilean telescope


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.