Chuyển bộ gõ


Từ điển Máy Tính - Foldoc Dictionary
rfc 2131RFC 2131

(networking, protocol)   The RFC defining DHCP. Obsoletes RFC 1531.

Full text.

Last updated: 1998-11-22
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.