Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
sangoma


noun
a traditional Zulu healer and respected elder
Hypernyms:
therapist, healer


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.