Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
sanitary towel


noun
a disposable absorbent pad (trade name Kotex);
worn to absorb menstrual flow
Syn:
sanitary napkin, Kotex
Usage Domain:
trade name (for: Kotex), Britain
Hypernyms:
pad


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.